Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Finkova Oy:n ja Finkova Service Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen 
rekisteri- ja tietosuojaseloste.
1. Rekisterinpitäjät

Finkova Oy (y-tunnus 2352549-1)
Finkova Service Oy (y-tunnus 2886279-6)
Sinikellontie 10 B, 01300 Vantaa
finkova@finkova.fi, info@finkovaservice.fi
www.finkova.fi, www.finkovaservice.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anssi Lahti, anssi.lahti@finkova.fi +358 400 461 451

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun 
käyttäjärekisteri ja henkilöstörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, 
asiakaspalautteiden hallinta, markkinointi, tuotteiden/palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen,
laskutus, liiketoiminnan kehittäminen, henkilöstöhallinto.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme sekä toimittajiemme yhteyshenkilöihin ja henkilöstöön
liittyviä henkilötietoja.
Asiakassuhteen aikana kertyvä tieto koskee pääasiassa yritystä, ei henkilöitä.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yritys/organisaatio, henkilön nimi, toimenkuva, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista tuotteista/palveluista ja niiden
muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin/palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilöstörekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, verotusta
ja palkanmaksua varten tarvittavat tiedot, koulutus- ja pätevyystiedot sekä työssä tarvittavat luvat.

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle, tai laki sitä vaatii.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. 
tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa,
kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista
tilanteista, joissa henkilöt luovuttavat tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on 
sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen
vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että
tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää toimintamme, tietosuojaperiaatteiden tai lainsäädännön muuttuessa, muutokset ovat
voimassa kun olemme julkaisseet päivitetyn selosteen.

Tutustu yritykseemme