Tietosuojaseloste/Evästeet

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Finkova Oy:n ja Finkova Service Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjät
Finkova Oy (y-tunnus 2352549-1)
Sinikellontie 10 B, 01300 Vantaa
finkova@finkova.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anssi Lahti
anssi.lahti@finkova.fi
+358 400 461 451

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja henkilöstörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakaspalautteiden hallinta, markkinointi, tuotteiden/palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen, laskutus, liiketoiminnan kehittäminen, henkilöstöhallinto.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme sekä toimittajiemme yhteyshenkilöihin ja henkilöstöön liittyviä henkilötietoja.
Asiakassuhteen aikana kertyvä tieto koskee pääasiassa yritystä, ei henkilöitä.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yritys/organisaatio, henkilön nimi, toimenkuva, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista tuotteista/palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin/palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilöstörekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, verotusta ja palkanmaksua varten tarvittavat tiedot, koulutus- ja pätevyystiedot sekä työssä tarvittavat luvat.

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle, tai laki sitä vaatii.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilöt luovuttavat tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Tietosuojaselostetta voidaan päivittää toimintamme, tietosuojaperiaatteiden tai lainsäädännön muuttuessa, muutokset ovat voimassa kun olemme julkaisseet päivitetyn selosteen.

Scroll to Top